معنی و ترجمه کلمه fair drawing به فارسی fair drawing یعنی چه

fair drawing


تصوير مناسب
علوم نظامى : طرح مناسب براى چاپ و تکثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها