معنی و ترجمه کلمه fair equivalent remuneration به فارسی fair equivalent remuneration یعنی چه

fair equivalent remuneration


قانون ـ فقه : اجرت المثل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها