معنی و ترجمه کلمه falkbeer counter gambit به فارسی falkbeer counter gambit یعنی چه

falkbeer counter gambit


ورزش : گامبى متقابل فالکبير در گامبى شاه شطرنج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها