معنی و ترجمه کلمه fall in به فارسی fall in یعنی چه

fall in


فروريختن ،به خط شدن ،فرمان به جاى خود،به خط شويد،بدو به خط،فرو ريختن ،شکم دادن ،در صف امدن ،مطابقت کردن ،موافق شدن
علوم مهندسى : شکم دادن
علوم نظامى : عقب توپ رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها