معنی و ترجمه کلمه fall out به فارسی fall out یعنی چه

fall out


اتفاق افتادن ،رخ دادن ،مشاجره داشتن ،ذرات راديواکتيوى که از جو بزمين ميريزد،باران راديواکتيو
زيست شناسى : فرونشست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها