معنی و ترجمه کلمه false stereo به فارسی false stereo یعنی چه

false stereo


تصوير خيالى
علوم نظامى : تصوير برجسته بين خيالى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها