معنی و ترجمه کلمه fantasticality به فارسی fantasticality یعنی چه

fantasticality


طبيعت خيالى ياوسواسى ،بوالهوسى ،دمدمى مزاجى ،توهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها