معنی و ترجمه کلمه favorable balance of trade به فارسی favorable balance of trade یعنی چه

favorable balance of trade


موازنه مساعد بازرگانى
بازرگانى : تراز مثبت تجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها