معنی و ترجمه کلمه favouritism به فارسی favouritism یعنی چه

favouritism


پارتى بازى کردن ،طرفدارى ،مساعدت نسبت به ،افراد مورد توجه
علوم نظامى : جانب کسى را گرفتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها