معنی و ترجمه کلمه feasability study به فارسی feasability study یعنی چه

feasability study


مطالعه امکان اجراى چيزى ،مطالعه اقتصادى بودن امرى
بازرگانى : مطالعات اجرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها