معنی و ترجمه کلمه feature به فارسی feature یعنی چه

feature


عوارض زمين ،عارضه ،وضع پست و بلندى زمين ،شکل ،مشخصه( خصيصه)،سيما،چهره ،طرح صورت ،ريخت ،ترکيب ،خصيصه ،خصوصيات ،نمايان کردن ،بطوربرجسته نشان دادن
کامپيوتر : ويژگى
عمران : ترکيب
روانشناسى : مشخصه
ورزش : مهمترين قس مت برنامه ورزشى روز
علوم نظامى : کيفيت


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها