معنی و ترجمه کلمه fee simple به فارسی fee simple یعنی چه

fee simple


ميراث قانونى بلامعارض ،حق تملک دائم( زمين)
قانون ـ فقه : ملک مطلق
بازرگانى : حق الزحمه متعارف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها