معنی و ترجمه کلمه feeding-bottle به فارسی feeding-bottle یعنی چه

feeding-bottle


بطرى سرپستانک داربراى شيردادن بچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها