معنی و ترجمه کلمه felt به فارسی felt یعنی چه

felt


پشم ماليده ونمد شده ،نمدپوش کردن ،نمد مالى کردن : )p.of feel( زمان ماضى فعلfeel
علوم مهندسى : نمد
معمارى : نمد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها