معنی و ترجمه کلمه female participation rate به فارسی female participation rate یعنی چه

female participation rate


نرخ مشارکت زنان( درنيروى کار جامعه)
بازرگانى : نرخ مشارکت زنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها