معنی و ترجمه کلمه fermi-dirac-sommerfeld velocity distribu به فارسی fermi-dirac-sommerfeld velocity distribu یعنی چه

fermi-dirac-sommerfeld velocity distribu


الکترونيک : قانون توزيع سرعت فرمى - ديراک - زومرفلد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها