معنی و ترجمه کلمه fiber optics به فارسی fiber optics یعنی چه

fiber optics


فيبر نورى
کامپيوتر : الياف نورى
علوم هوايى : علم فايبراپتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها