معنی و ترجمه کلمه field coil به فارسی field coil یعنی چه

field coil


علوم مهندسى : سيم پيچ ميدان
الکترونيک : پيچک مغناطيس گر
علوم هوايى : سيم پيچ ميدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها