معنی و ترجمه کلمه fierce به فارسی fierce یعنی چه

fierce


ژيان ،درنده ،شرزه ،حريص ،سبع ،تندخو،خشم الود

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها