معنی و ترجمه کلمه file activity ratio به فارسی file activity ratio یعنی چه

file activity ratio


نسبت فعاليت پرونده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها