معنی و ترجمه کلمه file maintenance به فارسی file maintenance یعنی چه

file maintenance


نگاهداشت پرونده ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها