معنی و ترجمه کلمه finance به فارسی finance یعنی چه

finance


قسمت مالى يا دارايى ،رسته دارايى دارايى ،پرداخت هزينه ،علم ماليه ،ماليه ،علم دارايى ،تهيه پول کردن ،درکارهاى مالى داخل شدن ،سرمايه تهيه کردن ،سرمايه گذارى
قانون ـ فقه : بودجه چيزى را تهيه کردن
بازرگانى : مالى
علوم نظامى : تامين هزينه پولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها