معنی و ترجمه کلمه finding به فارسی finding یعنی چه

finding


يافته ،حکم ،افزار،انچه کارگر از خود بر سر کار مى برد،يافت ،کشف ،اکتشاف ،يابش
معمارى : مکشوفات
روانشناسى : يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها