معنی و ترجمه کلمه finish به فارسی finish یعنی چه

finish


کامل کردن ،پايان مسابقه ،بپايان رسانيدن ،تمام کردن ،رنگ وروغن زدن ،تمام شدن ،پرداخت رنگ وروغن ،دست کارى تکميلى ،پايان ،پرداخت کار
علوم مهندسى : تکميل کردن
ورزش : بيرون اوردن پارو در هر بار از اب
علوم هوايى : پرداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده