معنی و ترجمه کلمه fire به فارسی fire یعنی چه

fire


شليک کردن ،شليک تيراندازى ،حريق ،(نظ ).شليک ،(مج ).تندى ،حرارت ،اتش زدن ،افروختن ،تفنگ ياتوپ را اتش کردن ،بيرون کردن ،انگيختن
ورزش : شوت محکم و مستقيم
علوم هوايى : پرتاب راکت
علوم نظامى : شليک کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها