معنی و ترجمه کلمه fireball به فارسی fireball یعنی چه

fireball


سنگ اسمانى بزرگ ،شهاب روشن ،(نظ ).نارنجک ،گلوله انفجارى
علوم هوايى : کره اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها