معنی و ترجمه کلمه first degree of readiness به فارسی first degree of readiness یعنی چه

first degree of readiness


علوم دريايى : - action station

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها