معنی و ترجمه کلمه fitfully به فارسی fitfully یعنی چه

fitfully


بطورنامنظم ،چنانکه بگيردوول کند،بطورمتلون

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها