معنی و ترجمه کلمه fitting به فارسی fitting یعنی چه

fitting


ابزارگان ،قطعه اتصال ،اتصالات ،مناسب ،بجا،بمورد،بموقع ،پرو لباس ،جفت سازى ،سوار کنى ،لوازم
علوم مهندسى : مناسب
کامپيوتر : جاسازى
معمارى : پيونديها
روانشناسى : برازاندن
علوم هوايى : رابط
علوم نظا مى : قطعه نصب شده روى وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها