معنی و ترجمه کلمه five-electrode valve به فارسی five-electrode valve یعنی چه

five-electrode valve


علوم مهندسى : لامپ پنتود

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها