معنی و ترجمه کلمه fixed-center turret lathe به فارسی fixed-center turret lathe یعنی چه

fixed-center turret lathe


علوم مهندسى : ماشين تراش با مرکز ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها