معنی و ترجمه کلمه flank openings به فارسی flank openings یعنی چه

flank openings


ورزش : گشايشهاى جناحى شطرنج

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها