معنی و ترجمه کلمه flexibility به فارسی flexibility یعنی چه

flexibility


حالت گير،خم شو،تاشو،نرم ،خم پذيرى ،قابليت خم شدن ،انعطاف پذيرى ،قابليت انعطاف ،خمش
علوم مهندسى : کش دار قابل تغيير
عمران : خاصيت خمش پذيرى
معمارى : انعطاف پذيرى
روانشناسى : نرمش
بازرگانى : انعطاف پذير ى
ورزش : قابليت انعطاف
علوم هوايى : انعطاف پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها