معنی و ترجمه کلمه flightily به فارسی flightily یعنی چه

flightily


بوالهوسانه ،ازروى بوالهوسى ،ازروى تلون مزاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها