معنی و ترجمه کلمه float-bridge به فارسی float-bridge یعنی چه

float-bridge


پلى که ازکلک هاى پيوسته بهم ساخته باشند،تخته پل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها