معنی و ترجمه کلمه flu-flu به فارسی flu-flu یعنی چه

flu-flu


ورزش : تير مخصوص پرواز کوتاه و مستقيم براى شکار پرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها