معنی و ترجمه کلمه fluctuating power of a polyphase system به فارسی fluctuating power of a polyphase system یعنی چه

fluctuating power of a polyphase system


الکترونيک : توان نوشى مدار چند فازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها