معنی و ترجمه کلمه flump به فارسی flump یعنی چه

flump


سنگين راه رفتن ،مسخره وار راه رفتن ،تلوتلوخوردن ،کنده زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها