معنی و ترجمه کلمه flush به فارسی flush یعنی چه

flush


شستن با جريان سريع ،جارى شدن سرخ شدن ،رويانيدن ،جريان ،لبريز،همسطح ،بطورناگهانى غضبناک شدن ،بهيجان امدن ،چهره گلگون کردن( در اثر احساسات و غيره)،سرخ شدن ،قرمز کردن ،اب را با فشار ريختن ،سيفون توالت ،ابريزمستراح را باز کردن( براى شستشوى ان)،تراز کردن(گاهى با)up
علوم مهندسى : فراوانى
کامپيوتر : خالى کردن قسمتى از حافظه و محتويات ان
معمارى : همتراز
روانشناسى : سرخ شدن
ورزش : پرواز ناگهانى پرنده از مخفيگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها