معنی و ترجمه کلمه fluster به فارسی fluster یعنی چه

fluster


سراسيمه کردن ،گيج کردن ،گرم شدن کله( در اثر مشروب)،دست پاچه کردن ،عصبانى کردن ،اشفتن ،مضطرب کردن ،سراسيمگى ،دست پاچگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها