معنی و ترجمه کلمه flux valve به فارسی flux valve یعنی چه

flux valve


دريچه اکتشاف ميدان مين
علوم نظامى : دريچه اکتشاف مغناطيسى مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها