معنی و ترجمه کلمه flying fox به فارسی flying fox یعنی چه

flying fox


(ج.ش ).خفاش ميوه خوار)fruit bat(

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها