معنی و ترجمه کلمه follow the string به فارسی follow the string یعنی چه

follow the string


ورزش : وضع مشخصى نسبت به زه گرفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها