معنی و ترجمه کلمه follow up به فارسی follow up یعنی چه

follow up


تدارکات پشتيبان ،اماد پشتيبان ،اماد بعدى ،اقدامات بعدى ،رده پشتيبان دنباله ،دنبال کردن دشمن ،پى گيرى کردن ،تعقيب کردن ،دنباله داستان را شرح دادن ،تماس با بيمارپس از تشخيص يا درمان
علوم نظامى : تعقيب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها