معنی و ترجمه کلمه follow به فارسی follow یعنی چه

follow


پيروى کردن از،متابعت کردن ،دنبال کردن ،تعقيب کردن ،فهميدن ،درک کردن ،در ذيل امدن ،منتج شدن ،پيروى ،استنباط،متابعت
ورزش : پيچ دادن به بالاى گوى بيليارد که گوى اصلى به دنبال گوى هدف مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها