معنی و ترجمه کلمه force rendezvous به فارسی force rendezvous یعنی چه

force rendezvous


علوم نظامى : نقطه الحاق هواپيماها يا کشتيها براى اجراى عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها