معنی و ترجمه کلمه force به فارسی force یعنی چه

force


پاس بى هدف ،نيروى نظامى ،تحمل کردن مجبور کردن ،فشار دادن ،جبر،عنف ،نفوذ،(درجمع )قوا،عده ،شدت عمل ،(فيزيک )بردار نيرو،خشونت نشان دادن ،درهم شکستن ،قفل يا چفت را شکستن ،مسلح کردن ،مجبورکردن بزور گرفتن ،بزور بازکردن ،بى عصمت کردن ،راندن ،بيرون کردن ،بازور جلو رفتن ،تحميل ،مجبور کردن
علوم مهندسى : جبر
کامپيوتر : مجبور کردن
الکترونيک : نيرو
عمران : نيرو
معمارى : نيرو
قانون ـ فقه : عنف ،تحميل کردن
روانشناسى : وادار کردن
زيست شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده