معنی و ترجمه کلمه forced sale به فارسی forced sale یعنی چه

forced sale


فروش قانونى ،فروش اجبارى
قانون ـ فقه : فروش چيزى به حکم قانون و به طريقى که قانون معين کرده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها