معنی و ترجمه کلمه fore and aft به فارسی fore and aft یعنی چه

fore and aft


(د.ن ).واقع درطول کشتى ،جلوى و عقبى
علوم نظامى : امتداد سينه تا پاشنه ناو
علوم دريايى : امتداد سينه تا پاشنه ناو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها