معنی و ترجمه کلمه forecasting به فارسی forecasting یعنی چه

forecasting


پيش نگرى
عمران : پيش بينى
بازرگانى : پيش بينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها